Project Entry

Song Composition Competition (Vietnamese)

Created by 14 Dec 17

Share it on:

StatusLive
PrizeUS$180
Lyrics/VocalsYes
License2yr
Length3-5 minutes
Time leftEnded
 • All Entries
 • Comments

Target Audience

General Audience


Brief overview

Express in Music Presents
Cuộc thi sáng tác âm nhạc

Điều kiện tham gia
 • Tác phẩm của bạn sẽ có cơ hội quảng bá thương mại và được công nhận tại cửa hàng của các thương hiệu lớn như IKEA, McDonald's và Porsche trên khắp các quốc gia như Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Hồng Kông và Thái Lan.
 • Mỗi thí sinh có thể dự thi NHIỀU HƠN MỘT (1) bài hát.
 • Cuộc thi dành cho tất cả mọi đối tượng.
 • Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 01/12/17 đến ngày 31/05/18. Người tham gia sẽ nộp tác phẩm dự thi bằng cách tải bài hát lên nền tảng của Express in Music.
 • Tác phẩm phải là bản gốc và CHƯA được công bố bởi công ty thu âm, công ty phát hành hay trình diễn bên ngoài. Tác phẩm PHẢI không có giấy phép CMO (các tổ chức quản lý tập thể phụ trách việc cấp phép các tác phẩm âm nhạc (ví dụ như Trung tâm Bảo vệ Bản quyền Âm nhạc Việt Nam (VCPMC)) trong ít nhất 2 năm
 • Mỗi phần dự thi phải kèm theo:
  • Phần nhạc âm với giọng pop hoàn chỉnh
 • Express in Music có quyền HỦY phần dự thi sử dụng lời bài hát và bài hát đang tham gia cuộc thi khác trước khi thi hoặc bất kỳ yếu tố đạo nhái nào trong bài hát đang được sản xuất. Bài hát cần phải là một tác phẩm độc lập và nguyên bản.
Yêu cầu tham gia (Bài hát / Âm nhạc)
Bài hát kết quả cần có các yếu tố sau:
 • Ca khúc có nhạc và giọng hát rõ ràng.
 • Nhạc cụ truyền thống / hiện đại đều được cho phép.
 • Mỗi ca khúc có độ dài trong vòng 3 đến 5 phút.
Lời bài hát
 • Lời bài hát nên là TIẾNG VIỆT.
 • Chúng tôi tìm kiếm các bài hát có cảm xúc tích cực, hạnh phúc, hoặc lãng mạn. Lời bài hát nên liên kết với phong cách âm nhạc. Giọng ca của cả hai giới đều được chấp nhận. Phong cách âm nhạc có thể từ chậm rãi nhẹ nhàng đến hứng khởi lạc quan, miễn là tác phẩm thuộc thể loại pop (chúng tôi không muốn opera hoặc truyền thống, hoặc các phong cách khác). Không nên có giọng hát la hét.
 • Lời bài hát KHÔNG NÊN chứa BẤT KỲ yếu tố tiêu cực, khiêu dâm, nhạy cảm về chủng tộc, và các yếu tố bản năng..
Một số ví dụ cụ thể được liệt kê dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=pnEBCayEldo
https://www.youtube.com/watch?v=4BUlpxfKAsg
https://www.youtube.com/watch?v=8GDkIxoADN8

Cần tránh:
https://www.youtube.com/watch?v=_BwyFGUNE64

Quy trình Đánh giá Bài hát
 • Mỗi phần dự thi sẽ được thông qua quá trình đánh giá bởi ban giám khảo của ban quản lý cấp cao
 • Đánh giá dựa trên chất lượng bài hát, lời bài hát và phối nhạc trên tổng thể.
 • Đánh giá cũng sẽ dựa trên các khía cạnh chất lượng của chất lượng sáng, giá trị thương mại, ý tưởng và khả năng thu hút tất cả các nhóm.
 • Quyết định của giám khảo là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG.
 • Người chiến thắng sẽ được thông báo qua email.
 • Nếu thí sinh không nhận được phản hồi từ ban quản lý sau một (1) tuần kể từ ngày hết hạn đăng ký thì tham gia được coi là không thành công.
Giải thưởng
Giải thưởng như sau:
 • Top Song: USD$180
 • Giải nhì: USD$100
 • Giải nhì 2nd: USD$70
 • Giải nhì 3rd: USD$50
Vấn đề bản quyền
 • Bằng cách nộp bài dự thi, người tham gia (tác giả) chính thức đồng ý rằng nếu ca khúc chiến thắng, quyền phát sóng sẽ thuộc về Express in Music trong ít nhất 2 năm sau khi được phê duyệt. Bản quyền âm nhạc đầy đủ sẽ vẫn tiếp tục với tác giả.
 • Tên tác giả 'cũng sẽ được duy trì.
 • Tất cả các mục tham gia sẽ được gửi đến các hồ bơi của cơ sở dữ liệu EIM để sử dụng nền âm nhạc.Ngoài các giải thưởng quy định, người tham gia (tác giả) sẽ được quyền yêu cầu bồi thường hoặc trả tiền bản quyền cho bài hát được sử dụng bởi Express in Music.

--
Express in Music Presents
Song Composition Competition

Conditions of Entry
 • Your works will have the opportunity to be commercially broadcasted and recognized in outlets of big brands such as IKEA, McDonald’s and Porsche across countries including Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Vietnam, Hong Kong and Thailand.
 • Each participant can send MORE THAN ONE (1) song to the contest.
 • Participation is OPEN to all.
 • Registration for this competition begins on 01/12/17 and the closing date is on 31/05/18. Participants will submit their works by uploading the track to the Express in Music’s platform.
 • The work must be original and NEVER published by a recording company, a publishing company or an outside presentation. It MUST BE free from CMO licensing (collective management organizations in charge of licensing musical works (e.g.Music Authors’ Copyright Protection (MACP) Berhad, Public Performance Malaysia) for at least 2 years.
 • Each entry must be accompanied by:
  • Completed pop vocal sound track.
 • Express in Music reserves the right to CANCEL any participant that uses the lyrics and the song being contested in any competition before the competition, or any plagiarism elements in the song being produced. The song needs to be an independent and original work.
Entry Requirements (Songs / Music)
  The resulting song needs to have the following elements:
 • The song is sung with clear vocals and clear music.
 • Traditional / modern musical instruments are permitted.
 • Each song duration MUST be within 3 to 5 minutes.
Lyrics
 • Lyrics used shall be in VIETNAMESE.
 • We are looking for songs with positive, happy, or romantic vibes. Lyrics should be aligned with the style of the music. Vocalist from both genders are welcome. The styles can range from a slower, groovy feel to more upbeat music, so long as the work falls within the category of pop (we do not want opera or traditional, or other vocal styles). No screaming vocals as well.
 • The lyrics of the resulting song SHOULD NOT contain ANY negative, obscene, non-touching racial sensitivities, and no instinctive elements.
Some good examples are listed below:
https://www.youtube.com/watch?v=pnEBCayEldo
https://www.youtube.com/watch?v=4BUlpxfKAsg
https://www.youtube.com/watch?v=8GDkIxoADN8

Avoid:
https://www.youtube.com/watch?v=_BwyFGUNE64

Song Evaluation Process
 • Each entry will go through a judicial process by the jury of the top management.
 • Evaluation is based on the quality of songs, lyrics and music blending as a whole.
 • Evaluation will also be based on the quality aspects of the quality of the melodic creativity, the commercial value and the concept and the ability to attract all groups.
 • The judge's decision is FINAL.
 • Winners will be notified by email.
 • If the participants do not get feedback from the management after one (1) week from the closing date of participation then the participants are considered unsuccessful.
Prize
Prizes are as follows:
 • Top Song: USD$180
 • Runner Up: USD$100
 • 2nd Runner Up: USD$70
 • 3rd Runner Up: USD$50
Copyright Issues
 • By submitting an entry, officially the participants (Composer) agree that if the winning song wins, the broadcast rights shall belong to Express in Music for at least 2 years upon approval. Full music copyrights shall remain with the composer.
 • The composer name will also be maintained.
 • All participating entries will be submitted to the pool of EIM database for usage of background music. In addition to the prescribed prizes, participants (composers) will be entitled to claim payment or royalty to the song used by Express in Music.
Links
Documents
# Submission Title Artist Ratings Time submitted Likes
1 Yellow Flicker Beat

Duration: 3:50
Stevie Tyrone Thompson 19 Jan 18, 14:43